Polityka prywatności

Informacje wstępne

Właścicielem Serwisu jest firma PETER CLEVERHEAD, zwana dalej „Administratorem”.

Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach zapisu do newslettera oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Definicje

Administrator – oznacza firmę PETER CLEVERHEAD

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Serwisu; wyróżnia się:

Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;

Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne serwisów zewnętrznych;

Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;

Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Serwis – oznacza wszelkie utwory i treści znajdujące się na stronie internetowej

Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Prawa autorskie

Wszelkie treści oraz informacje zawarte w Serwisie są własnością Administratora i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. Wszelkie działania we wskazanym zakresie, wymagają pisemnej zgody Administratora, w przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej Administratora.

Pliki cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie:

Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu – Administrator może przechowywać w plikach Cookies informacje o preferencjach i ustawieniach Użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu;

Dane statystyczne – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań Użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu;

Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych;

Usługi społecznościowe – Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych;

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookies wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników;

Cookies zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookies pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:

niezbędne – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu Użytkownika;

funkcjonalne – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu;

zabezpieczające – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa;

wydajnościowe – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

Google Analytics;

Google Search Console;

Google Ads;

Facebook Ads;

Hotjar;

Mailchimp;

Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeniach mobilnych dostępne są na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/.

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.

Pozostałe dane

Obok plików Cookies i ruchu na stronie poprzez pliki Cookies, Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez Administratora w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.

W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych lub środków przekazu (radio, telewizja, reklama przestrzenna itp.). Takie źródła działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Ochrona danych osobowych

W Serwisie przetwarzane są dane osobowe odbiorców newslettera (e-mail), dalej jako „Dane Osobowe”.

Administratorem Danych Osobowych jest firma PETER CLEVERHEAD.

Podanie Danych Osobowych w przypadku zapisu do newslettera jest dobrowolne. Zakres wymaganych do wysyłki newslettera danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz Regulaminie Newslettera. Podany adres e-mail przy zapisie do newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych towarów i usług Administratora. Zgoda Użytkownika może być cofnięta w każdym czasie.

Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług, przedstawiania ofert i promocji, badania zadowolenia Użytkowników ze świadczonych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu newslettera, dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta a także wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.

Każda osoba, który przekazała Administratorowi swoje Dane Osobowe w związku z zapisem do newslettera:

ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania w sytuacjach, o których mowa w art. 15 i 16 Rozporządzenia,

ma prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach, o których mowa w art. 17 i 18 Rozporządzenia,

ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do ich przenoszenia w sytuacjach, o których mowa w art. 20 i 21 Rozporządzenia,

ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,

ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych bądź zgody na profilowanie jej danych osobowych.

Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy jakości i efektywności świadczonych usług lub udziału w badaniach naukowych.

Adres e-mail, podany przez Użytkownika dla celów korzystania z usługi newslettera nie będzie przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.

Środki techniczne dot. bezpieczeństwa

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika w Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej telekomunikacyjnego urządzenia Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera www.